Ogłoszenie wyboru oferty dla projektu UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00

W dniu 22.09.2014 r. w siedzibie firmy MedGo Sp. z o.o.  odbyło się porównanie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2014 r. w związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00 projektu pt. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w MedGo sp. z o. o., które zostało wywieszone w siedzibie oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 19.09.2014 r., z ofertą wystąpiły trzy  firmy. Oferty firm Cerromachin Sp. z o.o. oraz Multi Medic Point Sp. z o.o. zostały przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym. Natomiast oferta firm Nefrologin Sp. z o.o. została dostarczona osobiście na adres siedziby firmy MedGo Sp. z o.o. wskazany w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 22.09.2014r. przez  Zamawiającego analizy ofert, zgodnej z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru najkorzystniejszej z nich. Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12.09.2014r. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium:  cena 100%.

W ocenie ofert uczestniczyli: Tomasz Dziobiak oraz Marta Tupaczewska.

Zwycięska oferta na kwotę netto 1 315 200,00 PLN ( brutto 1 617 969,00 PLN) złożona została przez firmę Cerromachin Sp. z o.o.  która wskazała, iż  przed rozpoczęciem działań wymagane jest przekazanie zaliczki w wysokości 20% całego projektu.

protokol wyboru oferty