About

Utworzony przez :

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

emblematy_unijne

W związku z realizacją Projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w MedGo sp. z o. o. (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, MedGo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu przygotowanego dla MedGo Sp. z o.o. który będzie w stanie zapewnić zarówno firmie, jak i Partnerom bezpieczny i stabilny przepływ informacji oraz wysoką wydajność, głównie w zakresie szybkości transferu i przetwarzania danych. Dodatkowo system musi pozwalać na integrację z powszechnie używanymi systemami wspomagającymi zarządzanie oraz mieć możliwość implementacji bezpiecznego popisu elektronicznego w obiegu dokumentów medycznych. Obecny system powinien zostać zautomatyzowany, aby usprawnić pracę obiegu dokumentacji. System powinien składać się z modułów, które odpowiedzialne będą za różne procesy zachodzące między Wnioskodawcą a partnerami.
2. Zaproponowane przez Oferentów rozwiązanie musi odpowiadać funkcjonalnościom i parametrom określonym w punktach dokumentacji projektowej dotyczących technologii informatycznej oraz przebiegowi realizacji – Załącznik nr 1.
3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2015r.
4. Kryteria wyboru: cena – 100 %.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć na adres: ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: tomasz.dziobiak@medgo.pl
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 25.07.2014 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.07.2014 r.
5. Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w biurze Zamawiającego MedGo sp. z o.o. przy ul. Gwiaździstej 71, 01-651 Warszawa o godzinie 15:00.
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tomasz Dziobiak, tel., 533 950 170 mail: tomasz.dziobiak@medgo.pl

IV. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego lub załączyć formularz ofertowy do przedłożonej oferty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
4. Oferta musi zawierać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.
5. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.
6. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Do oferty należy załączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.
8. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową Oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4). Oświadczenie musi zawierać informacje dotyczące Oferenta w zakresie, że:
– nie jest zagrożony upadłością, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa.
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.
9. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

V. Zastrzeżenia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Załączniki:
Załącznik 1 – Opis systemu.
Załącznik 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 2.

Obuwie dla osób z zaburzeniami równowagi

Obuwie dla osób z zaburzeniami równowagi

Zwichnięcia, skręcenia czy złamania, które szybko goją się u osób młodych, wraz ze upływem wieku potrafią poważnie wpłynąć na problemy nie tylko ortopedyczne, ale także te związane z zaburzeniem równowagi. Niestety takie urazy w wieku starszym, kończą się najczęściej operacją i długą rehabilitacją. Stąd też narodziła się koncepcja buta sygnalizującego ryzykowną postawę, która powstała przy współpracy chirurgów i ortopedów.

Jeden z twórców wynalazku doznał wypadku w starszym wieku i ta sytuacja sprawiła, iż zaczął pracować nad czymś, co pomoże osobom starszym w utrzymaniu prawidłowej równowagi ciała. Po zapoznaniu się z problemem odkrył, iż umiejętność „łapania równowagi” u osób starszych jest zaburzona poprzez spowolniony refleks. Specjalnie do tego stworzony but wykorzystuje czujniki zintegrowanego urządzenia do wykrywania ruchu, w przypadku utraty równowagi. W chwili zagrożenia, mikroprocesor aktywuje but, który pomaga w odzyskaniu równowagi.

Prototyp urządzania już istnieje, natomiast twórcy pracują nad dodatkową funkcją, która ma informować użytkownika o zbliżającej się przeszkodzie i tym samym zapobiegnie wypadkowi.

Ogólnopolska Parada Seniorów – 28 czerwca, Warszawa

Ogólnopolska Parada Seniorów – 28 czerwca, Warszawa

28 czerwca odbędzie się Pierwsza, ogólnopolska Parada Seniorów, która ma na celu zaprezentowanie potencjału społecznego osób starszych. Inicjatorem wydarzenia jest Fundacja Zaczyn, której misją jest współdziałanie na rzecz realizacji ambitnych projektów z udziałem osób 60+. Jak wiadomo, każdy z nas będzie kiedyś seniorem, więc tym bardziej zachęcamy do udziału w tak wyjątkowym wydarzeniu jakim będzie Parada Seniorów, która sama w sobie będzie niezwykle kolorowym, wesołym i roztańczonym festynem. Wszystko rozpocznie się w samo południe na Placu Konstytucji w Warszawie, skąd parada powędruje do Zamku Ujazdowskiego, pod którym odbywać się będzie Piknik Pokoleń. W czasie Pikniku Pokoleń odbędzie się dancing międzypokoleniowy prowadzony m.in. przez DJ Wikę. Na drugiej scenie pojawią się również senioralne zespoły. Planowane są także warsztaty, dyskusje, sesje fotograficzne.

Soczewki kontaktowe dla diabetyków

Soczewki kontaktowe dla diabetyków

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób i obecnie zakwalifikowana jest już jako choroba cywilizacyjna. Dolegliwość ta łączy się z regularnym sprawdzaniem poziomu glukozy we krwi. Jest to procedura dość uciążliwa, zwłaszcza jeśli chory jest akurat poza domem. Badania prowadzone przez Google mogą znacznie ułatwić diabetykom monitorowanie poziomu cukru we krwi. Już za kilka lat na naszym rynku mogą pojawić się soczewki kontaktowe, które w dużym stopniu ułatwią diabetykom kontrolę poziomu cukru we krwi. Przyczynić się do nowej jakości życia diabetyków mają nanocząsteczki umieszczone w hydrożelowych soczewkach kontaktowych. Reagują one z molekułami glukozy zawartymi w łzach i poprzez zmianę koloru soczewki, informują chorego o stwierdzeniu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomiu cukru we krwi. Diabetykom wystarczać więc będzie jedynie zakładanie soczewek kontaktowych oraz noszenie przy sobie lusterka. Użytkownik soczewek będzie mógł natychmiast zareagować bez konieczności dodatkowego badania krwi za pomocą glukometru. Jedynym dyskomfortem noszenia takich soczewek będzie ich pielęgnacja. Oczywiście nie jest to skomplikowany proces, o czym doskonale wiedzą użytkownicy zwykłych soczewek kontaktowych, jednak wymaga on chwili czasu i osoby, które wcześniej nie nosiły szkieł , będą musiały poświęcić chwilę na ich higienę, co oczywiście wyjdzie im na zdrowie.
Badania nad soczewkami wciąż trwają, ale na końcowy efekt trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jest to jednak tak duży krok w kierunku zapewnienia diabetykom znacznie wyższego komfortu życia i jednocześnie skuteczności kontroli choroby, że warto czekać, aż produkt pojawi się na rynku. Dodatkowo Doktor Jun Hu, specjalizujący się w chemii organicznej, wspólnie z Uniwersytetem Akron, pracuje nad aplikacją dla smartfonów, która na podstawie fotografii oczu pacjenta, określałaby poziom cukru w jego krwi. Oba z tych rozwiązań znacznie ułatwią chorym kontrolować poziom cukru we krwi.

Zegarek nie tylko do wskazywania czasu…

Zegarek nie tylko do wskazywania czasu…

Kiedyś prezent marzeń na komunię, a dzisiaj urządzenie, które dzięki nowoczesnym technologiom łączy się z telefonem komórkowym, aby ułatwić Użytkownikom życie – czy to jeszcze możemy nazwać zegarkiem? Ależ oczywiście, bo tak jak za dawnych lat, pokazuje czas, choć nie jest to już jednak jego główną funkcją.

Inteligentne zegarki zaczynają coraz częściej gościć na naszym rynku. Wyposażone w takie gadżety jak barometr, kompas, ciśnieniomierz czy kalkulator stworzone zostały dla naszej wygody. Nowoczesne smartwatch’e są kompatybilne z najnowszymi smartfonami. Dzięki połączeniu tych dwóch urządzeń nie musimy mieć przez cały czas przy sobie telefonu, wystarczy, że mamy zegarek, który poinformuje nas o przychodzącej rozmowie, kiedy jesteśmy na ważnym spotkaniu bądź pomoże porozumieć się ze znajomymi poprzez portale społecznościowe, bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni, gdy znajdujemy się w ciasnym autobusie. Zegarek spełnia funkcję „pilota” do telefonu – nie trzeba go szukać w walizce, wystarczy rzut oka na tarczę zegara i już wszystko jest wiadome. A jeśli już o tarczy mowa, to tę oczywiście można dopasować pod siebie! Cyfrowa czy analogowa, a może raz jedna, a raz druga? Żaden problem, producent zadbał o to, by zegarek można było spersonalizować tak, jak się chce. Oprócz funkcji ważnych tj. kalendarz czy notatnik, jest to także urządzenie, które ma nie tylko ułatwić, ale także umilić życie, więc jak najbardziej za pomocą wgranych aplikacji można korzystać ze sklepów internetowych, cieszyć się pobraną muzyka czy grafiką, a to wszystko – bez użycia telefonu! Wystarczy tylko, że będzie on w zasięgu 10 metrów od zegarka. Wynalazek dedykowany jest zarówno Paniom jak i Panom, więc nie bez znaczenia jest możliwość dopięcia do niego każdego paska, zarówno sportowego jak i eleganckiego.

Czasy, kiedy zegarek był tylko tarczą z dwoma wskazówkami odeszły dawno w niepamięć. Teraz, dzięki najnowszym technologiom przeżywać będzie swoją drugą młodość i stanie się nie tylko fajnym gadżetem, ale także niezwykle funkcjonalnym urządzeniem.

Zdrowy sen to podstawa dobrego samopoczucia!

Zdrowy sen to podstawa dobrego samopoczucia!

Zdrowy sen pozwala nie tylko wypocząć, ale także regeneruje siły na następny dzień. Sen jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze samopoczucie i witalność. Wbrew pozorom nie jest najważniejsza długość snu, ale jego jakość. Dobry i zdrowy sen dodaje energii, uwalnia od nerwowości, a także może zapobiegać bólom fizycznym. Zdrowy sen spowoduje, że rano będziesz wypoczęty, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Jak zatem dobrze spać?

Pomóc nam mogą w tym aplikacje analizujące fazy snu. Takie aplikacje to bardzo ciekawe rozwiązanie, które mają za zadanie zadbanie o poranne pobudki w odpowiednim momencie. Aplikacja ta rejestruje sen za pomocą wbudowanego w telefonie akcelerometru. W odpowiednich fazach snu, nasze ciało zachowuje się inaczej – staje się bardziej ruchliwe bądź całkowicie nieruchome. Dlatego też ważne jest ułożenie telefonu jak najbliżej naszego ciała, by aplikacja mogła rejestrować ruchy podczas snu. Zebrane z pierwszych kilku dni informacje, pomogą aplikacji poznać nasz organizm i tym samym dobrać budzenie w fazie, podczas której czujemy się najbardziej wypoczęci. Aplikacje posiadają także możliwość wyboru dźwięku budzika, nagrywają mówienie przez sen bądź chrapanie, redukują napięcie, potrafią uspokoić oddech i ułatwić tym samym zaśnięcie.

Zadbaj o zdrowy sen już dziś!

Nowoczesna Teleopieka Kardiologiczna dopasowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta

Współczesna telemedycyna, by wyjść na przeciw rosnącym wymaganiom Pacjentów gwarantuje usługi na najwyższym poziomie, zwracając szczególną uwagę na różnorodność potrzeb i oczekiwań związanych szczególnie z  Teleopieką Kardiologiczną. Wiadomo nie od dziś, że ile Pacjentów tyle różnych problemów związanych z sercem, różnych zaleceń od lekarzy, diagnoz lub zaburzeń do rozpoznania, stylów życia, odmiennych sytuacji rodzinnych, zawodowych i finansowych. Wszystko to ma wpływ na decyzje o wyborze odpowiedniej formy Kardioopieki.

MedGo- właściciel marki Cordium- znanej pod postacią Pakietu Opieki Kardiologicznej pozwala swoim przyszłym Pacjentom na wybór takiej formy Kardioopieki, która najbardziej spełnia ich potrzeby i oczekiwania. Pacjent może dokonać wyboru między różnymi pulami badań i konsultacji, rodzajami umów i przede wszystkim w cenie, którą można dopasować tak, aby przy najwyższej jakości świadczonej usługi Pacjent nie odczuwał większego obciążenia finansowego i był przy tym usatysfakcjonowany poczuciem specjalistycznej opieki i bezpieczeństwa jakie zapewnia Pakiet Cordium.

Poniżej proste zestawienie, które przedstawia 3 opcje zakupu*: (kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Bez-nazwy-2

 

Podsumowując zestawienie, dla Pacjentów potrzebujących większej ilości badań sugeruje się wybranie abonamentu, ponieważ w jednej stałej cenie Pacjent ma możliwość wykonywania badań beż żadnego limitu. Ponadto Pacjent bez dodatkowych kosztów może przyłączyć do korzystania z usługi jeszcze jedną osobę, na przykład kogoś z rodziny. Natomiast dla Pacjentów, którzy będą badać się rzadziej i chcą mieć kontrolę nad ilością wykonywanych badań- poleca się opcję przedpłaconą, czyli Pakiet „5”. Jest to forma najbardziej odpowiednia dla tego rodzaju potrzeb, ponieważ Pacjent na start otrzymuje gratis 5 badań/konsultacji, a po ich wykorzystaniu rozlicza się tylko za ilość wykonanych badań, dokupując kolejny pakiet badań. Jeśli się nie bada – nie ponosi żadnych kosztów. Dla Pacjentów, którzy początkowo potrzebują większych ilości badań a następnie zmniejszyć ich częstotliwość, ponieważ chcą ocenić jak dużo badań  miesięcznie będą chcieli wykonywać lub wymagają początkowo większej częstotliwości badań a potem badać się rzadziej- proponuje się Pakiet „Max”, gdyż w pierwszych 3 miesiącach Pacjent ma nieograniczony limit ilości badań gratis, a po tym okresie rozlicza się tylko od ilości wykonania badań jak w przypadku opcji przedpłaconej, wystarczy tylko że dokupi określoną liczbę badań/konsultacji do wykorzystania.

Cordium jest zatem rozwiązaniem dla nawet najbardziej wymagającego klienta, troszczącego się o serce swoje i swoich bliskich…

Wywiad z Robertem Ferenc, Dyrektorem Generalnym Centrum Medycyny Sportowej

Wywiad z Robertem Ferenc, Dyrektorem Generalnym Centrum Medycyny Sportowej

MedGo: W 2013 roku Centrum Medycyny Sportowej zostało laureatem konkursu Perły Medycyny, czy może Pan o tym opowiedzieć?

Dyrektor Robert Ferenc: Trzy lata temu zdobyliśmy trzecie miejsce, w kategorii Szpitale Monospecjalistyczne, natomiast w zeszłym roku zdobyliśmy złoto w kategorii Zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa. To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, zwłaszcza, że na razie Perły Medycyny są jedynym, liczącym się konkursem, oceniającym dokonania placówek medycznych, na trudnym polskim rynku usług medycznych. Żeby znaleźć się wśród nagrodzonych, trzeba mieć udokumentowane spore osiągnięcia. Wiele szpitali i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bierze udział w tym konkursie, którego główną nagrodą jest Perła Eskulapa – symbol profesjonalizmu i rzetelności. Nagroda jest potwierdzeniem, że wszystkie realizowane działania są właściwe. Jesteśmy bardzo dumni, ze złotej statuetki, którą zdobyliśmy w roku 2013. Zbudować szpital, cieszący się  bardzo dobrą opinią wśród pacjentów i sprawić, żeby miejsce udzielanych świadczeń było „marką” nie jest takie proste. Centrum Medycyny Sportowej postawiło na  najwyższe standardy. Jakość leczenia jest dla nas sprawą nadrzędną. Naszym pacjentom oferujemy najlepsze i najnowocześniejsze materiały, które dają możliwość osiągnięcia sukcesu w dochodzeniu do pełnego zdrowia. Zdobyte Perły Medycyny są dla nas potwierdzeniem tego, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju.

MedGo: Do kogo skierowane są świadczenia wykonywane w Centrum Medycyny Sportowej? Dla sportowców, osób uprawiających sport amatorsko?

Dyrektor Robert Ferenc: I dla sportowców i dla osób uprawiających sport amatorsko, dla tych wszystkich, dla których sport jest bliski sercu. Generalnie sport kojarzy się ze zdrowiem, ale również z urazami. W CMS posiadamy klinikę ortopedyczną gdzie specjaliści ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej zajmują się pacjentami diagnozując i lecząc urazy zachowawczo i operacyjnie. Ważne jest też wsparcie specjalistów z innych dziedzin, dlatego staramy się cały czas poszerzać wachlarz oferowanych usług dla dobra naszych pacjentów. Jesteśmy placówką dla wszystkich bez względu na to, czy ktoś uprawia sport zawodowo, amatorsko, czy tylko lubi śledzić zmagania sportowców w telewizji. CMS mieści się przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie czyli miejscu, kojarzonym od lat z medycyną sportową. Nasi lekarze odpowiadali za opiekę medyczną na kilkunastu Igrzyskach olimpijskich zarówno Letnich jak i Zimowych. Wykorzystujemy ich doświadczenie w medycynie sportowej, jednej z najbardziej uniwersalnych specjalności medycznych, wymagających szerokiej wiedzy i umiejętności, dając  szansę  na powrót do zdrowia wszystkim, bez względu na stopień zaangażowania sportowego.

MedGo: Proszę opowiedzieć o prowadzonym w Centrum Medycyny Sportowej Przygotowaniu do sezonu. Czy to też  opcja dla wszystkich?

Dyrektor Robert Ferenc: Ten produkt stworzony został z myślą o osobach, które chcą dobrze przygotować się sezonu zimowego. Co roku oferta ta jest skierowana przede wszystkim dla narciarzy, snowboardzistów, miłośników nart biegowych i wszelkich innych aktywności, które można uprawiać zimą. Do nart, podobnie jak do uprawiania każdego sportu, w szczególności takiego, który wiąże się z rozwijaniem dużych prędkości należy podejść z rozsądkiem i pokorą. Optymalne przygotowania powinny się zacząć na 6 tygodni przed sezonem, ich długość i intensywność zależy od wieku i trybu życia. Nasi terapeuci rehabilitacji udzielają właściwych informacji o długości treningu, ale też przede wszystkim o tym, jakie ćwiczenia powinniśmy wykonywać, żeby wzmocnić i uelastycznić partie mięśni, ścięgien i więzadeł. Natomiast dla wszystkich zapracowanych i zapominalskich stworzyliśmy specjalny kanał na Youtubie z serią krótkich instruktażowych ćwiczeń, mających na celu przypomnienie o poprawności wykonywania tych ćwiczeń. Ponadto proponujemy wszystkim skorzystanie z najnowszego osiągnięcia jakim jest e-rehabilitacja. Dzięki temu rozwiązaniu mamy stały dostęp do wybranego fizjoterapeuty i możliwość zwiększania intensywności ćwiczeń. W ten sposób możemy się przygotować do sezonu w sposób wygodny dla siebie poprzez elastyczne godziny zajęć. Oferta jest uniwersalna, ponieważ trwa sezon na bieganie czy kolarstwo i wszyscy przygotowujący się do sezonu już teraz, mogą skorzystać z usług naszych rehabilitantów stacjonarnie w Centrum Medycyny Sportowej lub korzystając z e-rehabilitacji. Stawiamy na profilaktykę.

MedGo: Czy w Państwa placówce stracie się korzystać z tradycyjnych metod leczenia, czy może stawiacie na nowoczesność?

Dyrektor Robert Ferenc: Przyświeca nam zasada, żeby stale się rozwijać i podnosić jakość świadczonych usług. Ważnym punktem naszej polityki jakości są poszukiwania coraz to nowych rozwiązań, poszerzanie oferowanych usług medycznych. Wszystkie nasze działania mają na celu stały rozwój na różnych płaszczyznach. Jesteśmy placówką ukierunkowaną na działanie innowacyjne. To daje nam przewagę nad konkurencją. Centrum Medycyny Sportowej jest wieloprofilowe, łączymy rehabilitację, diagnostykę, profilaktykę co daje naszym pacjentom lepsze szanse na powrót do zdrowia. Nasi lekarze, uczestnicząc w konferencjach światowych zarówno z obszaru medycyny sportowej, jak i ortopedii czy rehabilitacji, przenoszą nowoczesne metody leczenia na grunt polskiej medycyny. W obszarze badań naukowych, badań klinicznych wykonujemy operacje nowymi metodami i materiałami, które nie są jeszcze zarejestrowane, a które pokazują kierunek jaki za pewien czas zapewne stanie się standardem postępowania. Nawiązujemy w tym zakresie kontakty z ośrodkami naukowymi na świecie, a ich efektem są najnowsze metody leczenia i rehabilitacji wdrażane w CMS.

MedGo: Jakie mają Państwo w Centrum Medycyny Sportowej innowacyjne metody terapii, z których jesteście szczególnie dumni?

Dyrektor Robert Ferenc: Centrum Medycyny Sportowej wprowadziło na Polski rynek medyczny przełomową technologię w chirurgii stawu kolanowego. W 2009 r. w naszej klinice, po raz pierwszy w Polsce przeprowadziliśmy zabieg wszczepienia implantu (ACTIFIT) zastępującego zniszczoną łąkotkę stawu kolanowego. Uszkodzenia łąkotki występują w ok. 75% urazów kolana i są najczęstszym czynnikiem prowadzącym do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Operacja polega na wszczepieniu implantu, prowadzi się ją endoskopowo, czyli w mało inwazyjny sposób. Dzięki zastosowaniu implantu ACTIFIT pacjenci z brakiem lub uszkodzeniem łąkotki mogą zapobiec rozwojowi choroby zwyrodnieniowej, a nawet wymiany stawu kolanowego na endoprotezę. Zabieg umożliwia powrót do normalnej aktywności fizycznej w tym uprawiania sportów.

Oferujemy także nowoczesny sposób leczenia kontuzji poprzez zastosowanie terapii czynnikami wzrostu GPS-Recovery, która polega na separacji z krwi własnej pacjenta dużego stężenia płytek krwi. Uzyskany koncentrat jest dostarczany w miejsce, np. uszkodzonych ścięgien czy mięśniacy w naturalny sposób stymulować proces gojenia i regeneracji tkanek miękkich. Jest to nowoczesny sposób służący leczeniu kontuzji pojawiających się najczęściej podczas uprawiania sportów.

MedGo: Czy przy rehabilitacji korzystają Państwo z laseroterapii?

Dyrektor Robert Ferenc: Fizykoterapia to także ważny dział w CMS. Wykorzystanie terapeutycznego działania naturalnie występujących czynników fizycznych (np. promieniowanie słoneczne, temperatura, woda)  jak i wytworzonych przez specjalistyczne urządzenia (np. ultradźwięki, laser, pole magnetyczne) wykorzystywane są w usprawnianiu naszych pacjentów. Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które są w stanie pochwalić się tak szerokim wachlarzem możliwości w tej dziedzinie. Począwszy od laseroterapii poprzez leczenie zimnem, elektroterapię, pole elektromagnetyczne, pole magnetyczne,  ultradźwięki,  hydroterapia  a skończywszy na polu radiacyjnym.

MedGo: Co sądzicie w Centrum Medycyny Sportowej o sportowcach ćwiczących mimo kontuzji? Czy według Państwa warto spróbować zaleczyć tę kontuzję na chwilę, czy lepiej wyleczyć odpocząć i dopiero działać dalej.

Dyrektor Robert Ferenc: Uraz sportowy należy leczyć kompleksowo. Nie powinno się dokonywać jakichkolwiek doraźnych działań, które mają na celu tylko uśmierzenie bólu, a nie wyeliminowanie jego źródła. Skupmy się na chwilę na narciarzach. Większość urazów występujących w konsekwencji upadku na nartach to urazy stawu kolanowego takie jak zerwania i naderwania więzadeł krzyżowych, pęknięcie łąkotki itp. Jak podkreślają nasi ortopedzi, w leczeniu urazów najważniejszy jest czas. Dlatego też pierwszą rzeczą jaką kontuzjowana osoba powinna zrobić po wystąpieniu urazu,  to jak najszybsza wizyta u specjalisty i rozpoczęcie leczenia w ciągu pierwszych 48 godzin. Dotyczy to wszystkich urazów, tych kwalifikujących się do leczenia operacyjnego jak i zachowawczego. W jednym i drugim przypadku, kluczowe znaczenie ma rehabilitacja. Standardem w CMS jest to, że ze rozpoczynamy ją w kilka godzin od zakończenia operacji. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do stałej niestabilności stawu i kolejnych poważniejszych urazów w przyszłości.

MedGo: Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

 

 

Szczoteczka stworzona dla dzieci.

Szczoteczka stworzona dla dzieci.

Wszyscy wiemy, jak ciężko jest przekonać dziecko do dbania o jamę ustną.  Często poranne czy wieczorne mycie zębów kończy się krzykiem, płaczem i w rezultacie bezsilnością rodziców. Producenci artykułów do higieny jamy ustnej prześcigają się w wymyślaniu kolorowych szczoteczek do zębów z postaciami z kreskówek, czy owocowych past dla dzieci. To jednak nie zawsze się sprawdza. Co zatem może pomóc w utrzymaniu higieny małych dzieci? Mamy rozwiązanie! Na przeciw dzisiejszym zainteresowaniom dzieci, które większość czasu spędzają przed komputerem i rozwijającej się bardzo dynamicznie technologii informatycznej, wyszli twórcy urządzania Grush Brush czyli szczoteczki do zębów, która w połączeniu z siecią bezprzewodową i telefonem zabierze Twoje dziecko w świat gry. Jak to działa? Bardzo prosto! Szczoteczka za pomocą bezprzewodowej sieci internetowej komunikuje się ze SmartFonem, na ekranie którego zaczyna  się gra, gdzie w roli główniej występuje jama ustna Twojego dziecka. Podczas procesu mycia zębów, na ekranie pojawia się symulacja wykonywanych przez dziecko czynności, a na wirtualnym uzębieniu umieszczane są zanieczyszczenia, dzięki którym dziecko wie, gdzie jeszcze powinno powtórzyć mycie. Dla dziecka to nauka przez zabawę, a dla rodzica to możliwość monitorowania jego pociechy poprzez platformę, gdzie zbierane są informacje dotyczącego postępów w tej czynności. Już nigdy mycie zębów nie będzie nudne! Od teraz mycie zębów będzie grą o piękny i zdrowy uśmiech dziecka.

Load More