Monthly Archives: Lipiec 2014

Telemedycyna – perspektywy rozwoju w profilaktyce i opiece senioralnej

Telemedycyna – perspektywy rozwoju w profilaktyce i opiece senioralnej

Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, co nie jest bez znaczenia dla polityki senioralnej w Polsce. Cel działań jest jeden – jak najdłuższe utrzymanie dobrego stanu zdrowia u osób starszych. Dlatego też w piśmie od Ministra Zdrowia, kierowanym do Pana Michała Szczerby, Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej z dn. 18 lipca br., czytamy, że w ramach prac nad informatyzacją sektora zdrowia, planowane są takie projekty jak: Internetowe Konto Pacjenta czy bezpłatne aplikacje internetowe. Na tej liście znalazła się także telemedycyna, w ramach której pojawia się jest rozwój usług społecznych i opiekuńczych, opracowanych specjalnie z myślą o osobach starszych. Wszystkie opisane w  dokumencie działania mają za zadanie obniżyć koszty leczenia chorych i poprawić poziom komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią dokumentu, opisującego plany na najbliższe lata.

PDF - ikona Pismo Ministra Zdrowia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

emblematy_unijne

W związku z realizacją Projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w MedGo sp. z o. o. (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, MedGo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu przygotowanego dla MedGo Sp. z o.o. który będzie w stanie zapewnić zarówno firmie, jak i Partnerom bezpieczny i stabilny przepływ informacji oraz wysoką wydajność, głównie w zakresie szybkości transferu i przetwarzania danych. Dodatkowo system musi pozwalać na integrację z powszechnie używanymi systemami wspomagającymi zarządzanie oraz mieć możliwość implementacji bezpiecznego popisu elektronicznego w obiegu dokumentów medycznych. Obecny system powinien zostać zautomatyzowany, aby usprawnić pracę obiegu dokumentacji. System powinien składać się z modułów, które odpowiedzialne będą za różne procesy zachodzące między Wnioskodawcą a partnerami.
2. Zaproponowane przez Oferentów rozwiązanie musi odpowiadać funkcjonalnościom i parametrom określonym w punktach dokumentacji projektowej dotyczących technologii informatycznej oraz przebiegowi realizacji – Załącznik nr 1.
3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2015r.
4. Kryteria wyboru: cena – 100 %.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć na adres: ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: tomasz.dziobiak@medgo.pl
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 25.07.2014 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.07.2014 r.
5. Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w biurze Zamawiającego MedGo sp. z o.o. przy ul. Gwiaździstej 71, 01-651 Warszawa o godzinie 15:00.
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tomasz Dziobiak, tel., 533 950 170 mail: tomasz.dziobiak@medgo.pl

IV. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego lub załączyć formularz ofertowy do przedłożonej oferty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
4. Oferta musi zawierać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.
5. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.
6. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Do oferty należy załączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.
8. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową Oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4). Oświadczenie musi zawierać informacje dotyczące Oferenta w zakresie, że:
– nie jest zagrożony upadłością, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa.
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.
9. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

V. Zastrzeżenia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Załączniki:
Załącznik 1 – Opis systemu.
Załącznik 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 1.
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 2.

eOpis w Stacjach dializ Fresenius

eOpis w Stacjach dializ Fresenius

Testy z wykonywania zdalnych opisów EKG rozpoczęły się w 3 placówkach: Otwock (25.02.2014), Wołomin (04.03.2014), Kraśnik(05.04.2014) i w każdej placówce trwały 3 miesiące. Stacje dializ korzystają z usługi do dziś.
Każda placówka została wyposażona w 1 aparat Eho Mini, dostęp do platformy MedGo z własnym kontem użytkownika, szkolenia dla personelu, elektrody do wykonywania badań, wszystkie materiały informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń i systemu oraz programy do podglądu wykonanych badań EKG.

Podsumowanie testów po 3 miesiącach:
Usługa eOpis jako jedyne rozwiązanie może przynieść placówce zysk przy stosunkowo niewielkich kosztach utrzymania i możliwościach dodatkowego przychodu poprzez wypożyczanie aparatu EKG pacjentom z problemami kardiologicznymi do domowego monitoringu:

  • w porównywaniu do obecnego modelu przeprowadzana badań EKG usługa eOpis daje wynik wraz z opisem lekarskim,
  • placówka dysponuje nowoczesnym, poręcznym i mobilnym urządzeniem, które jest proste w obsłudze i umożliwia pogłębienie diagnozy bez potrzeby odsyłania pacjenta na dodatkową konsultację,
  • placówka zyskuje nowoczesny system do realizacji usługi, który usprawnia pracę personelu i jednocześnie porządkuje bazę badań i Pacjentów w jednym miejscu z dostępem w każdym czasie,
  • 2 na 3 placówki biorące udział w testach zdalnego opisu EKG poleciłyby tę usługę.