Regulation

Regulamin serwisu „MedGo.pl”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem  serwisu „Medgo.pl” zwanego dalej także „serwisem”, jest  Medgo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 803) w Al. Jerozolimskich 56C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000418987, posiadającą nr NIP: 5272675223, „Medgo.pl”.
 2. Medgo sp. z o.o. oświadcza, że koncepcja serwisu „,medgo.pl” oraz jego zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Medgo.pl Konta Użytkownika oraz świadczenia przez Medgo.pl (lub podmioty z nim współpracujące, w tym Partnerów) na rzecz Użytkowników Usług za pośrednictwem serwisu Medgo.pl (zwanego dalej „Serwis Medgo.pl”) oraz środków komunikacji elektronicznej.
 4. Medgo.pl otwiera i prowadzi Konto Użytkownika w celu zapewnienia Użytkownikowi o profilu Pacjent dostępu do usług:
  1. Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej – zwanej elektroniczną kartą zdrowia,
  2. Usługa Konsultacji Medycznych On-line,
  3. Usługa Konsultacji Okołomedycznych On-line.
  4. Sprzedaży artykułów medycznych
  5. Medgo sp. z o.o. nie odpowiada za żadną stronę internetową, do której podłączony jest serwis „Medgo.pl” która nie należy do Medgo sp. z o.o. Użytkowanie takich stron i ich serwisów odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
  6. Medgo sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikłe z dostępu do korzystania z serwisu „Medgo.pl”, w tym uszkodzenia komputera oraz wirusy, mogące zainfekować komputer użytkownika oraz wprowadzanie danych przez użytkowników do formularzy strony.
  7. Użytkownik zostawiający swoje dane za pośrednictwem serwisu „Medgo.pl” wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Medgo sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie przez Medgo sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 poz. 883). Oświadczenie jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych znajdujących się w bazie oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia, jeśli zaprzestał korzystania z serwisu medgo.pl.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Serwisie medgo.pl, posiada Konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osoby, której jest przedstawicielem ustawowym. Wśród Użytkowników wyróżnia się użytkowników o profilu: Pacjent, Lekarz i Konsultant Okołomedyczny. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownikami są także lekarze lub inni konsultanci okołomedyczni uprawnieni do świadczenia w imieniu Medgo.pl  usług na rzecz Użytkowników o profilu Pacjent, a którzy pozostają z Medgo sp zo.o. w stosunku pracy lub związani są inną umową cywilnoprawną.
 2. Konto Użytkownika – część systemu komputerowego oznaczający zbiór zasobów i uprawnień nadanych Użytkownikowi przez medgo.pl w ramach Serwisu MEDGO.PL. Konto Użytkownika określone jest unikalnym Loginem Użytkownika oraz zabezpieczone Hasłem Użytkownika. Użytkownik o profilu Pacjent, jak i wskazani przez niego Użytkownicy o profilu Lekarz i/lub Konsultant Okołomedyczny, Administrator Danych Osobowych, Przetwarzający, Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub upoważnieni pracownicy lub inne osoby fizyczne działające w imieniu Administratora Danych Osobowych lub Przetwarzającego uprawnieni są do zapisywania na Koncie Użytkownika jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Płatnik – podmiot, który w ramach umowy współpracy zawartej z Medgo sp zo.o. umożliwia wskazanym przez siebie osobom fizycznym korzystanie z Serwisu Medgo.pl na zasadach określonych w tejże umowie i uiszcza za nich opłaty (w całości lub w części) związane z korzystaniem z Serwisu Medgo.pl
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W ramach niniejszego Regulaminu wyodrębnia się dane zwykłe Użytkownika jak i dane o stanie zdrowia Użytkownika o profilu Pacjent.
 5. Dane zwykłe – dane osobowe Użytkowników, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania itp.
 6. Dane o stanie zdrowia – dane osobowe Użytkowników o profilu Pacjent o ich stanie zdrowia, m.in. o dolegliwościach, rozpoznanych chorobach, przyjmowanych lekach, szczepieniach, uczuleniach, nałogach, pod warunkiem, że Użytkownik o profilu Pacjent wyrazi na ich przetwarzanie zgodę na piśmie.
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Medgo sp zo.o. a Użytkownikiem o profilu Pacjent określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone jest Konto Użytkownika o profilu Pacjent, w tym zasady korzystania z Usług określonych w Regulaminie.
 8. Umowa współpracy – umowa zawierana pomiędzy Medgo sp zo.o. a Płatnikiem określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone są Konta Użytkownika o profilu Pacjent osób fizycznych wskazanych przez Płatnika, w tym zakres Usług określonych w Regulaminie świadczonych w ramach tejże umowy i zasady korzystania z Usług oraz zakres i formę uiszczania Opłat za świadczone Usługi.
 9. Regulamin – Regulamin określający zarówno zasady tworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika, korzystania z niego przez Użytkownika o profilu Pacjent, a także szczegółowe procedury postępowania w Serwisie MEDGO.PL.
 10. Partner – osoba fizyczna lub prawna współpracująca z Medgo sp zo.o., a która zostaje wskazana przez Użytkownika o profilu Pacjent jako podmiot uprawniony do zapoznania się z informacjami medycznymi zawartymi na Koncie Użytkownika, świadczenia na rzecz Użytkownika o profilu Pacjent usług medycznych lub około medycznych wymagających osobistej styczności Użytkownika profilu Pacjent.
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Usługi – ogół usług dostępnych dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL, w szczególności: Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej, Usługa Konsultacji Medycznych On-line, Usługa Konsultacji Okołomedycznych On-line świadczonych przez Medgo sp zo.o. na rzecz Użytkownika o profilu Pacjent drogą elektroniczną, w tym w przypadku Usługi Konsultacji Medycznych On-line oraz Usługi Konsultacji Okołomedycznych On-line za pośrednictwem systemu wideo-konsultacji.
 14. Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca: dostęp do umieszczonych na Koncie Użytkownika danych, w tym utrwalonej na skanach lub fotografiach papierowej informacji medycznej.
 15. Usługa Konsultacji Medycznych On-line – świadczenie w imieniu Medgo sp zo.o. przez Użytkownika o profilu Lekarz, zatrudnionego w Medgo sp zo.o. lub pozostającego z Medgo sp zo.o. w stosunku cywilnoprawnym, lub Partnera Medgo sp zo.o. na rzecz Użytkowników o profilu Pacjent usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi o profilu Pacjent zadawania pytań Użytkownikowi o profilu Lekarz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu wideo-konsultacji, odpowiedniego formularza internetowego oraz uzyskania odpowiedzi na to pytanie opracowanej przez lekarza z użyciem Konta Użytkownika lub udzielonej bezpośrednio podczas aktywnej wideo-konsultacji z poszanowaniem Zasad Etyki Lekarskiej oraz Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie będącej jednak substytutem ani nie zastępującej w żaden sposób porady lekarskiej, o której mowa w wskazanych powyżej normach. Rzeczona usługa jest wyłącznie usługą edukacji zdrowotnej prowadzonej za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL, m.in. z zakresu edukacji lekarskiej, psychologicznej itp. i nie należy jej traktować jako udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
 16. Usługa Konsultacji Okołomedycznej On-line – świadczenie w imieniu Medgo sp zo.o. przez Użytkownika o profilu Konsultant Okołomedyczny, zatrudnionego w Medgo sp zo.o. lub pozostającego z Medgo sp zo.o. w stałych stosunku cywilnoprawnym, na rzecz Użytkowników o profilu Pacjent usługi polegającej w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi o profilu Pacjent zadawania pytań Użytkownikowi o profilu Konsultant Okołomedyczny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu wideo-konsultacji, odpowiedniego formularza internetowego oraz uzyskania odpowiedzi na to pytanie opracowanej przez Konsultanta Okołomedycznego z użyciem Konta Użytkownika lub udzielonej bezpośrednio podczas aktywnej wideo-konsultacji z poszanowaniem zasad etyki obowiązujących w grupie zawodowej danego Konsultanta Okołomedycznego, obowiązujących przepisów prawa, a także zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów. Rzeczona usługa jest wyłącznie usługą edukacji zdrowotnej prowadzonej za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL, m.in. z zakresu edukacji dietetycznej, fizjoterapeutycznej itp. i nie należy jej traktować jako udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
 17. Hasło Użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do loginu Użytkownika, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika, znany jedynie jemu.
 18. Login Użytkownika (Identyfikator) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący Użytkowników wchodzących w interakcje z systemem informatycznym, a także ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych identyfikujących osoby upoważnione w imieniu Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
 19. Administrator Danych Osobowych – podmiot, o którym mowa w art. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, tj. Medgo sp zo.o., a także odpowiadający za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia Użytkowników o profilu Pacjent oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
 20. Zgoda Na Przetwarzanie – oświadczenie woli Użytkownika o profilu Pacjent upoważniające Medgo sp zo.o. do przetwarzania danych zwykłych w celu sprzedaży produktów i usług świadczonych przez Medgo sp zo.o. jako administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL.
 21. Zgoda Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia – oświadczenie woli Użytkownika o profilu Pacjent złożone na piśmie upoważniające Medgo sp zo.o. do przetwarzania danych o stanie jego zdrowia w ramach Konta Użytkownika w celach związanych ze świadczeniem Usług.
 22. Aktywacja Konta Użytkownika – procedura w ramach, której Użytkownik wypełnia dokument zawierający dane niezbędne do wykonania pierwszego zalogowania się w Serwisie MEDGO.PL. Procedura ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 23. Logowanie – jednoczesne wprowadzenie przez Użytkownika unikalnego identyfikatora oraz znanego tylko jemu hasła uprawniającego go do wejścia na Konto Użytkownika.
 24. Wylogowanie – rozumie się przez to wyjście przez Użytkownika z Konta Użytkownika, w taki sposób aby żadna inna osoba nie miała dostępu do Konta Użytkownika.
 25. Rejestr Konsultacji Medycznych On-line – wykaz oferowanych przez Medgo sp zo.o. Usług Konsultacji Medycznych On –line, dostępnych w Serwisie MEDGO.PL.
 26. Rejestr Konsultacji Okołomedycznych On-line – wykaz oferowanych przez Medgo sp zo.o. Usług Konsultacji Okołomedycznych, dostępnych w Serwisie MEDGO.PL.
 27. Zbiór Użytkowników o profilu Pacjent – zbiór danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Serwisie MEDGO.PL przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) lub inny podmiot zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 28. Opłata – wynagrodzenie Medgo sp zo.o. za świadczenie Usług wnoszone przez Użytkownika o profilu Pacjent lub Płatnika lub częściowo przez przez Użytkownika o profilu Pacjent i częściowo przez Płatnika. Opłata uiszczana przez Użytkownika o profilu Pacjent będzie dokonywana za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl, poprzez jeden z następujących sposobów: (i) elektroniczny przelew bankowy, (ii) elektroniczne systemy rozliczeniowe np. paypal, (iii) karta kredytowa. Zasady i warunki uiszczania Opłaty przez Użytkownika o profilu Pacjent zawarte są na stronie www.przelewy24.pl oraz w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Opłata uiszczana przez Płatnika dokonywana będzie przelewem bankowym lub w inny sposób wskazany w umowie współpracy.

 

§ 4

Usługi Serwisu MEDGO.PL

 

Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej

 

 1. Użytkownik o profilu Pacjent z chwilą podpisania Zgody Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia korzysta automatycznie z Usługi Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej.
 2. Zgoda Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia może być podpisana w siedzibie Medgo sp zo.o. lub może być wygenerowana przez Serwis MEDGO.PL i po podpisaniu przez Użytkownika o profilu Pacjent przesłana na adres siedziby Medgo sp zo.o..
 3. Możliwość korzystania z Usługi Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej aktywowana jest przez Medgo sp zo.o. bezpośrednio po udzieleniu Zgody Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia zgodnie z ust. 2 powyżej, w każdym jednak przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od chwili jej udzielenia i doręczenia do Medgo sp zo.o.. Do czasu dostarczenia Zgody Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej nie będzie prowadzona.
 4. Użytkownik o profilu Pacjent powiadamiany jest o otrzymaniu Zgody Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia przez Medgo sp zo.o. za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Źródłem danych podlegających Usłudze Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej może być Użytkownik o profilu Pacjent oraz Medgo sp zo.o., Użytkownicy o profilu Lekarz lub Konsultant Okołomedyczny, jak i Partnerzy Medgo sp zo.o. w stosunku, do których Użytkownik Nazwany Serwisu MEDGO.PL o profilu Pacjent wyrazi Zgodę Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia i upoważni ich do przekazania Medgo sp zo.o. informacji zawierającej dane o stanie jego zdrowia.
 6. Dane zapisane na Koncie Użytkownika mogą mieć postać skanów lub zdjęć cyfrowych papierowej informacji medycznej oraz postać ustrukturyzowaną (rekordy medyczne pacjenta).
 7. Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej jest usługą bezpłatną.
 8. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznych dane zgromadzone na Koncie Użytkownika przechowywane są przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono świadczenia Usługi Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznych, chyba że Użytkownik o profilu Pacjent zażąda na piśmie wcześniejszego usunięcia tych danych. Powyższe nie ma zastosowania do danych medycznych będących dokumentacją medyczną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobów jej przetwarzania.
 9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8 powyżej dane o stanie zdrowia Użytkownika o profilu Pacjent są usuwane z Konta Użytkownika. Przed usunięciem danych Użytkownik o profilu Pacjent otrzymuje co najmniej dwukrotne powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail o zbliżającym się terminie usunięcia danych.
 10. W trakcie okresu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, a także w ust. 9 powyżej, dane o stanie zdrowia Użytkownika o profilu Pacjent przechowywane są na Koncie Użytkownika lecz Użytkownik o profilu Pacjent nie ma żadnej możliwości dodawania i modyfikowania danych za pośrednictwem Konta Użytkownika, może je przeglądać lub pobrać na swój komputer.
 11. Użytkownik o profilu Pacjent w trakcie świadczenia Usługi Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej, jak i w okresie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, pozbawiony jest możliwości dodawania czy modyfikacji danych wprowadzonych za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL przez Użytkowników o profilu Lekarz lub Konsultant Okołomedyczny, w szczególności w zakresie rozpoznań, zaleceń czy dostępnych na rynku lekarstw. Użytkownik o profilu Pacjent może jedynie je przeglądać i pobierać je na swój komputer.
 12. Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej pozwala Użytkownikowi o profilu Pacjent na wprowadzanie przez niego, a także modyfikowanie danych teleadresowych, dodawanie informacji o zażywanych przez siebie lekach, przebytych chorobach, hospitalizacji, szczepieniach itp. Informacje te zapisywane są na Koncie Użytkownika.

 

§ 5

Usługi Serwisu MEDGO.PL

Usługa Konsultacji Medycznych On-line

 

 1. Użytkownik o profilu Pacjent może korzystać z Usługi Konsultacji Medycznych On-line jedynie po udzieleniu Zgody Na Przetwarzanie danych zwykłych, zaś aby wyniki tych konsultacji były archiwizowane czy zapisywane na Koncie Użytkownika wymagane jest udzielenie Zgody Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia.
 2. Usługa Konsultacji Medycznych On-line polega na świadczeniu edukacji zdrowotnej m.in. z zakresu edukacji lekarskiej, psychologicznej itp. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym systemu wideo-konsultacji z zachowaniem zasad etyki lekarskiej, obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik o profilu Pacjent wybiera Usługę Konsultacji Medycznej On-line spośród Rejestru Konsultacji Medycznych On-line dostępnych w Serwisie MEDGO.PL, której realizację chce zlecić Użytkownikowi o profilu Lekarz, a następnie rozpoczyna procedurę uiszczania Opłaty za wybraną Usługę zgodnie z procedurą płatności opisaną w niniejszym Regulaminie. Obowiązek uiszczenia Opłaty nie dotyczy Użytkowników o profilu Pacjent wskazanych przez Płatnika w ramach zawartej Umowy współpracy lub dotyczy ich tylko w części, o ile Umowa współpracy przewiduje częściowe uiszczenie Opłaty przez Płatnika.
 4. Niezależnie od zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Usługa Konsultacji Medycznych On-line za pośrednictwem systemu wideo-konsultacji wymaga wyrażenia przez Użytkownika o profilu Pacjent zgody na utrwalanie wizerunku, a następnie archiwizowanie prowadzonej rozmowy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z Użytkownikiem o profilu Lekarz. W przypadku braku zgody na utrwalanie wizerunku i archiwizowanie prowadzonej rozmowy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, Użytkownik o profilu Pacjent uprawniony jest do skorzystania z tej usługi tylko poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza z zapytaniem skierowanym do Użytkownika o profilu Lekarz.
 5. Wysokość Opłaty lub częściowej Opłaty za realizację wybranej Usługi Konsultacji Medycznej On-line widoczna jest przy tej usłudze w Rejestrze Konsultacji Medycznych On-line w ramach Konta Użytkownika. Opłata wnoszona jest z góry. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników o profilu Pacjent wskazanych przez Płatnika w ramach zawartej Umowy współpracy w przypadku korzystania przez nich z Usługi, za którą całkowitą Opłatę ponosi Płatnik.
 6. Użytkownik o profilu Pacjent wprowadza dane wejściowe niezbędne do realizacji Usługi Konsultacji Medycznych On-line w czasie określonym w jego Harmonogramie dostępnym w Serwisie MEDGO.PL.
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL z Użytkownikiem o profilu Lekarz w umówionym terminie wynikającym z jego Harmonogramu uiszczona opłata jest zwracana Użytkownikowi o profilu Pacjent w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników o profilu Pacjent wskazanych przez Płatnika w ramach zawartej Umowy współpracy w przypadku zamiaru korzystania przez nich z Usługi, za którą całkowitą Opłatę ponosi Płatnik.
 8. Przez brak możliwości skontaktowania się należy rozumieć sytuacje, które spowodowane są wyłącznie zawinionym działaniem Medgo sp zo.o. będące wynikiem wadliwego funkcjonowania Serwisu MEDGO.PL obejmującym:
 9. niedostępność Serwisu MEDGO.PL,
 10. brak możliwości zalogowania się na Konto Użytkownika pomimo wprowadzenia poprawnych danych dostępowych,
 11. niedziałanie transmisji danych z winy Medgo sp zo.o..
 12. Postanowień ust. 8 nie stosuje się do przypadków braku technicznych możliwości po stronie Użytkownika o profilu Pacjent przeprowadzenia lub kontynuacji trwającej Konsultacji występujących poza infrastrukturą systemową Medgo sp zo.o..
 13. W ramach tej usługi, Użytkownicy o profilu Lekarz uprawnieni są do:
 14. edukowania i informowania Użytkowników o profilu Pacjent o możliwości przyjmowania określonych leków lub ich odpowiedników, które Użytkownik o profilu Pacjent może nabyć bez recepty, a także o tych lekach, które Użytkownik o profilu Pacjent może, po osobistym zbadaniu przez lekarza, uzyskać poprzez wypisanie recepty,
 15. edukowania i informowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków,
 16. skierowania Użytkownika o profilu Pacjent na badania laboratoryjne,
 17. skierowania Użytkownika o profilu Pacjent, jeżeli wyrazi taką wolę, do placówki medycznej Partnera Medgo sp zo.o. współpracującego z Medgo sp zo.o. udzielającego świadczenia zdrowotne w celu wykonania badań diagnostycznych, pogłębionej diagnozy, czy przeprowadzenia osobistego zbadania Użytkownika o profilu Pacjent przez lekarza lub innego specjalistę,
 18. informowania Użytkownika o profilu Pacjent o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w tym o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika o profilu Pacjent przez lekarza lub innego specjalistę.

 

§ 6

Usługi Serwisu MEDGO.PL

Usługa Konsultacji Okołomedycznych On-line

 

 1. Użytkownik o profilu Pacjent może korzystać z Usługi Konsultacji Okołomedycznych On-line Medycznej jedynie po udzieleniu Zgody Na Przetwarzanie danych zwykłych, zaś aby wyniki tych konsultacji były archiwizowane czy zapisywane na Koncie Użytkownika wymagane jest udzielenie Zgody Na Przetwarzanie danych o stanie zdrowia.
 2. Usługa Konsultacji Okołomedycznych On-line polega na świadczeniu edukacji zdrowotnej m.in. z zakresu edukacji dietetycznej, fizjoterapeutycznej itp. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym systemu wideo-konsultacji z zachowaniem zasad etyki, obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik o profilu Pacjent wybiera Usługę Konsultacji Okołomedycznej On-line spośród Rejestru Konsultacji Okołomedycznych On-line dostępnych w Serwisie MEDGO.PL, której realizację chce zlecić Użytkownikowi o profilu Konsultant Okołomedyczny, a następnie rozpoczyna procedurę uiszczania Opłaty za wybraną Usługę zgodnie z procedurą płatności opisaną w niniejszym Regulaminie. Obowiązek uiszczenia Opłaty nie dotyczy Użytkowników o profilu Pacjent wskazanych przez Płatnika w ramach zawartej Umowy współpracy lub dotyczy ich tylko w części, o ile Umowa współpracy przewiduje częściowe uiszczenie Opłaty przez Płatnika.
 4. Niezależnie od zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Usługa Konsultacji Okołomedycznych On-line za pośrednictwem systemu wideo-konsultacji wymaga wyrażenia przez Użytkownika o profilu Pacjent zgody na utrwalanie wizerunku, a następnie archiwizowanie prowadzonej rozmowy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z Użytkownikiem o profilu Konsultant Okołomedyczny. W przypadku braku zgody na utrwalanie wizerunku i archiwizowanie prowadzonej rozmowy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, Użytkownik o profilu Pacjent uprawniony jest do skorzystania z tej usługi tylko poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza z zapytaniem skierowanym do Użytkownika o profilu Konsultant Okołomedyczny.
 5. Wysokość Opłaty za realizację wybranej Usługi Konsultacji Okołomedycznej On-line widoczna jest przy tej usłudze w Rejestrze Konsultacji Okołomedycznych On-line w ramach Konta Użytkownika. Opłata wnoszona jest z góry. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników o profilu Pacjent wskazanych przez Płatnika w ramach zawartej Umowy współpracy w przypadku korzystania przez nich z Usługi, za którą całkowitą Opłatę ponosi Płatnik.
 6. Użytkownik o profilu Pacjent wprowadza dane wejściowe niezbędne do realizacji Usługi Konsultacji Okołomedycznych On-line w czasie określonym w jego Harmonogramie dostępnym w Serwisie MEDGO.PL.
 7. W ramach tej usługi, Użytkownicy o profilu Konsultanci Okołomedyczni uprawnieni są do:
 8. udzielania Użytkownikom o profilu Pacjent odpowiedzi na zadane przez nich pytania zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, posiadanymi kwalifikacjami oraz przy poszanowaniu ustawowych praw pacjenta,
 9. udzielania Użytkownikowi o profilu Pacjent informacji na temat możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych w podmiotach współpracujących z Medgo sp zo.o.,
 10. informowania Użytkownika o profilu Pacjent o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w tym o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika o profilu Pacjent przez lekarza lub innego specjalistę.

 

§ 7

Usługi Serwisu MEDGO.PL

Dane zapisane na Koncie Użytkownika

 

 1. Medgo sp zo.o. zapewnia Użytkownikowi o profilu Pacjent prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych na Koncie Użytkownika w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL z zastrzeżeniem § 4 ust. 10-11 Regulaminu.
 2. Medgo sp zo.o. zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika lub innych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Medgo sp zo.o. zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności – zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 3. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie Użytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika.
 4. Medgo sp zo.o. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu MEDGO.PL spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik Nazwany o profilu Pacjent z poziomu Konta Użytkownika może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie Użytkownika, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może udostępniać dane i prawa do ich modyfikacji innym osobom, w tym upoważnionym do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik Nazwany o profilu Pacjent może w każdej chwili odwołać upoważnienia dostępu do Konta Użytkownika podmiotom innym niż Medgo sp zo.o..
 7. Serwis MEDGO.PL zapisuje fakt wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych jak również informacji o osobie dokonującej wpisu, modyfikacji lub usunięcia.
 8. Informacje medyczne, tj. dane zgromadzone na Koncie Użytkownika, będące zbiorem danych wprowadzonych do Konta Użytkownika przez Użytkownika o profilu Pacjent, jak i będących wynikiem konsultacji medycznych nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami. Niezależnie od powyższego, Medgo sp zo.o. dołoży wszelkich starań aby dane medyczne archiwizować w sposób odpowiadający wymogom prawa.
 9. W przypadku rozszerzenia dostępności Usług świadczonych przez Medgo sp zo.o. gdy informacje medyczne pochodzić będą od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zobowiązanych do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 23 i nast. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposoby jej przetwarzania Medgo sp zo.o. będzie prowadził, przechowywał i udostępniał dokumentację medyczną w sposób określony w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 10. Użytkownik o profilu Pacjent uzyskuje dostęp do danych zapisanych na Koncie Użytkownika poprzez pozytywnie zakończoną weryfikację wprowadzonego Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika.
 11. Jeżeli Użytkownik o profilu Pacjent poweźmie podejrzenie, że Hasło Użytkownika chroniące dostęp do jego Konta Użytkownika, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne, znane tylko jemu. Niezależnie od powyższego powinien on zawiadomić Medgo sp zo.o. o takim podejrzeniu celem zapewnienia należytej ochrony jego Konta Użytkownika i zawartych w nim danych osobowych.

 

§ 8

Usługi Serwisu MEDGO.PL

Sklep Internetowy

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.medgo.pl.
 4. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu i jego wysłanie oraz dokonanie jednej z wybranych form płatności a oferowaną przez sklep www.sklep.medgo.pl.Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja dokonanej płatności.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.sklep.medgo.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Kupującym w razie wątpliwości dotyczących złożonego przez niego zamówienia. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane do 21 dni roboczych.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia lub niepełnego wypełnienia „formularza zamówienia”.
 10. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 11. Do każdego zamówienia, w chwili gdy wszystkie zamówione przez klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon.
 12. Na życzenie klienta, po podaniu numeru NIP wystawiana jest faktura VAT.
 13. Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu bądź go anulować, gdy sklep powiadomi go o konieczności dłuższego kompletowania wysyłki i przekroczeniu planowanego terminu dostawy.
 14. Kupujący ma obowiązek powiadomić sklep o planowanej nieobecności uniemożliwiającej podjęcie przesyłki w wyznaczonym przez sklep terminie. W przypadku zwrotu przesyłki do sklepu przez pocztę lub kuriera z powodu nieodebrania zamówionego artykułu, za ewentualną ponowną wysyłkę Kupujący będzie dodatkowo obciążony.
 15. Ceny towarów i usług znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów lub usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.
 17. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 18. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów lub usług z oferty bez uprzedzenia.
 19. Maksymalny czas realizacji zamówienia, czyli wysłania przesyłki do składającego zamówienie wynosi 4 dni robocze licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji .W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub przelewem 24 czas realizacji liczony będzie od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu.
 20. Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do składającego zamówienie, z którą Kupujący może zapoznać się w części poniżej regulaminu.
 21. Składający zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary i uslugi:. – przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)
  ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia,gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowego sklepu.
  – kartą płatniczą.Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • ePrzelewy:
 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • Przelewy półautomatyczne:
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów lub usług, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera)
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail reklamacje@medgo.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT).
 4. Wszystkie towary i usługi oferowane w naszym sklepie internetowym www.sklep.medgo.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i są objęte gwarancją importera. Informacje dotyczące warunków gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do zakupionego towaru.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany.
 6. Zwroty – W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru, 10 dni od zakupu usługi Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę z ktorej dokonano transakcje
 7. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez sklep celem otrzymywania informacji o nowościach i promocjach

§ 9

Prawa i obowiązki stron.

 

 1. Serwis MEDGO.PL zapewnia Użytkownikom o profilu Pacjent, a po udzieleniu przez niego upoważnienia innym osobom, stały i nieprzerwany dostęp do danych o stanie zdrowia Użytkownika o profilu Pacjent, a także uprawnia go do zarządzania tymi danymi, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu. Medgo sp zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych o stanie zdrowia Użytkownika wywołany czynnikami niezależnymi od Medgo sp zo.o..
 2. Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Zbioru Użytkowników o profilu Pacjent jest Medgo sp zo.o., który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych lub też przetwarzać dane w innym celu niż określonym w niniejszym Regulaminie jedynie za zgodą Użytkownika.
 3. Użytkownik o profilu Pacjent niniejszym oświadcza, że posiada pełną świadomość, że uzyskane za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL informacje, w szczególności w ramach Usługi Konsultacji Medycznych On-line lub Usługi Konsultacji Okołomedycznych On-line nie mogą stanowić dla Użytkownika o profilu Pacjent jedynej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków itp. Uzyskane informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą być też traktowane jako diagnoza lekarska czy porada lekarska. Użytkownik o profilu Pacjent niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskane informacje nie mogą zastąpić bezpośredniej wizyty u lekarza. Maja one jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.

 

§ 10

 

W celu skorzystania z Usług udostępnionych przez Serwis MEDGO.PL Użytkownik Serwisu MEDGO.PL musi posiadać:

 1. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego min 512kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych:
 • Internet Explorer 7.0 wersja 7.0 lub nowsza,
 • Firefox wersja 3.0 lub nowsza,
 • Google Chrome wersja 8.0 lub nowsza,
 • Safari wersja 4 lub nowsza.
 1. konto e-mail zawierające prawdziwe dane dotyczące Użytkownika (nie jest dopuszczalne posługiwanie się fikcyjnymi danymi osobowymi).

 

§ 11

 

Użytkownik o profilu Pacjent korzysta z Serwisu MEDGO.PL oraz z Konta Użytkownika w celach przechowywania danych o swoim stanie zdrowia oraz w celu korzystania Usług za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL. Użytkownik o profilu Pacjent nie może zamieszczać na Koncie Użytkownika treści niezwiązanych z celami Konta Użytkownika, a w szczególności nie może zamieszczać – w jakiejkolwiek postaci – treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym. Medgo sp zo.o. niezwłocznie usuwa dane zawierające treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie Użytkownika. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu zamieszczanie takich treści uprawniać będzie Medgo sp zo.o. do usunięcia Konta Użytkownika bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.

 

§ 12

 

 1. Medgo sp zo.o. obsługuje Konto Użytkownika oraz świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Medgo sp zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika nie zostały zapisane wszystkie informacje medyczne istotne z punktu widzenia świadczenia Usług,
  2. szkody będące skutkiem nieudzielenia przez Użytkownika o profilu Pacjent kompletnych informacji o stanie zdrowia, w tym o uczuleniach na poszczególne środki lub czynniki, zażywanych specyfikach czy lekarstwach, a także nieudzieleniem lub niekompletnym udzieleniem informacji o czynnikach mających wpływ na stan zdrowia,
  3. szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika zostały zapisane przez Użytkownika o profilu Pacjent nieprawdziwe lub niepełne dane istotne z punktu widzenia świadczenia Usług,
  4. dostęp do danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika o profilu Pacjent,
  5. szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Serwisu MEDGO.PL niezależnego od Medgo sp zo.o., w tym leżące po stronie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  6. treści zamieszczane na Koncie Użytkownika,
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Medgo sp zo.o..

 

§ 13

 

 1. Medgo sp zo.o. zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika o profilu Pacjent oraz danych zapisanych na Koncie Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz na rzecz osób upoważnionych przez Użytkownika o profilu Pacjent, podmiotów przetwarzających dane osobowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w tym w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie, w jakim wyraził na to zgodę Użytkownik.
 2. Medgo sp zo.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu MEDGO.PL w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu MEDGO.PL bez podania przyczyn,
  3. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL, w przypadku gdy Użytkownik Serwisu MEDGO.PL naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik o profilu Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany przez Medgo sp zo.o.,
  4. zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu MEDGO.PL.
  5. Medgo sp zo.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług jeżeli Użytkownik o profilu Pacjent w sposób rażący lub uporczywy:
  6. dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu MEDGO.PL,
  7. narusza prawnie chronione interesy Medgo sp zo.o., w szczególności jego prawa autorskie i dobra osobiste,
  8. narusza postanowienia Umowy,
  9. narusza postanowienia Regulaminu,
  10. wykorzystuje Serwis MEDGO.PL do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam.

§ 14

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Użytkownika o profilu Pacjent w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Medgo sp zo.o. w formie pisemnej na adres Medgo sp zo.o. i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika,
  2. zarzuty Użytkownika o profilu Pacjent,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika o profilu Pacjent,
  4. ewentualnie żądany przez Użytkownika o profilu Pacjent sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  5. Medgo sp zo.o. obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Medgo sp zo.o. przez podmioty, za które Medgo sp zo.o. nie ponosi odpowiedzialności bądź działają na rzecz Medgo sp zo.o. jako podwykonawcy, Medgo sp zo.o. przesyła Użytkownikowi w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§ 16

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Zbioru Kont Użytkowników o profilu Pacjent jest Medgo sp zo.o., który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu MEDGO.PL zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. Medgo sp zo.o. zapewnia Użytkownikowi o profilu Pacjent prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych w Zbiorze Kont Użytkowników o profilu Pacjent z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 -11 Regulaminu.

 

§ 17

Zmiana postanowień Regulaminu Konta Użytkownika

 

 1. Zmiany Regulaminu dokonane w czasie obowiązywania Umowy Konta Użytkownika są publikowane w Serwisie MEDGO.PL. Użytkownik o profilu Pacjent otrzymuje informację o zmianie Regulaminu Konta Użytkownika – w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian – w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas zakładania Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu w Serwisie MEDGO.PL Użytkownik o profilu Pacjent może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy Konta Użytkownika. Po upływie tego terminu strony wiąże Umowa MEDGO.PL o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiana Załączników do niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i 2 powyżej, przy czym Medgo sp zo.o. dołoży wszelkich starań aby Użytkownicy o profilu Pacjent byli powiadamiani o ich zmianie z wykorzystaniem trybu określonego w ust. 1 powyżej.

 

§ 18

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi o profilu Pacjent w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
 2. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi o profilu Pacjent wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownikowi o profilu Pacjent przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej:
 4. w przypadku cesji praw i zobowiązań Medgo sp zo.o.,
 5. jeżeli Użytkownik o profilu Pacjent nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu Serwisu MEDGO.PL bądź jego zmian, w przypadku złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zaprezentowania nowej treści Regulaminu lub jego zmiany.
 6. Medgo sp zo.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy:
 • za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przesłanym pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika o profilu Pacjent podczas zakładania Konta Użytkownika.
 • ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdyby zmiana obowiązujących przepisów uniemożliwiła lub znacznie utrudniła prowadzenie działalności wynikającej z niniejszego Regulaminu.

 

§ 19

W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik o profilu Pacjent, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 8 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 5) Ustawy o ochronie danych osobowych, może złożyć oświadczenie w sprawie usunięcia Konta Użytkownika.

 

Postanowienia końcowe.

§ 20

 

Do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle Umowy właściwy miejscowo jest sąd powszechny dla siedziby Medgo sp zo.o..

 

 

Set_01_210na236 Set_07_380na280